Общи условия за работа със сайта на ТИ ЕН СИ ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

 

Фирма “Ти Ен Си” ЕООД е юридическо лице, развиващо дейност в сферата на търговия с копирни машини, принтери и всякакви консумативи за тях. „Ти Ен Си“ ЕООД е създател и собственик на уебсайт www.new.tnc.bg като последният представлява електронен каталог на предлаганите от „Ти Ен Си“ ЕООД стоки и услуги.

 

 1. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 2. Уебсайт – Интернет страницата „ new.tnc.bg
 3. Продавач – “Ти Ен Си” ЕООД
 4. Купувач– Всяко ФЛ или ЮЛ, което осъщестява търговски взаимоотношения с .
 5. Услуга – всяка услуга, предлагана посредством уебсайта
 6. Стоки – всяко крайно изделие, компонент или консуматив, предлагани за продажба посредством уебсайта
 7. Поръчка – всяко волеизявление от страна на Купувача за доставка на стоки и/или услуги, потвърдено чрез уебсайта или по друг приет и оповестен от Продавача начин.
 8. Общи условия - отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Купувача по договор за продажба
 9. Лични данни - такава информация, която разпознава и може да бъде използвана за контакт с Купувача, пряко или онлайн. Тази информация включва: име и фамилия, имейл адрес, физически адрес, телефонен номер, наименование на юридическо лице, ЕИК, седалище и адрес, телефонен номер.

 

 1. УСЛУГИ
 2. „Ти Ен Си“ ЕООД предлага следните услуги:
  •  
 3. „Ти Ен Си“ ЕООД предлага следните стоки:
  •  

 

 • ПРИЛОЖИМОСТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
 1. Настоящите общи условия са приложими за всички договори, сключени между „Ти Ен Си“ ЕООД и Купувач.
 2. Поръчки, извършени чрез уебсайта new.tnc.bg и потвърдени от „Ти Ен Си“ ЕООД представляват по своята същност сключен договор.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА/ДОГОВОРА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ
 2. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача правото на собственост върху стоката, описана в писмен договор, в приложение към такъв договор, в поръчка или в приемо-предавателен протокол, срещу цена, която Купувачът се задължава да му заплати.
 3. При поръчка чрез уебсайтът, договорът се счита за сключен след потвърждение на поръчката от страна на Продавача.
 4. Продавачът е длъжен да предаде стоката в уговорения срок. Ако такъв срок не е уточнен, Купувачът може да иска предаването ѝ в разумен срок.
 5. Предаването на стоката се извършва съгласно Общите условия и договореното в писмен договор, в приложенията към него, или в поръчката.
 6. Продавачът издава фактура във връзка с извършената продажба, а по съгласие на страните - и други документи.
 7. Купувачът е длъжен да изплати цената на стоката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия, в сключения между страните договор, или приложенията към него.

 

 1. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 2. Цената на стоката се вписва в сключения договор, в приложение към такъв договор, в поръчката и/или в приемо-предавателен протокол въз основа на определените от Продавача цени на отделните видове стоки и услуги.
 3. Транспортните разходи се договарят индивидуално с всеки клиент преди сключването на договора.
 4. Ако в писмения договор изрично не е посочено друго, се приема, че цената на стоката е с включен Данък върху добавената стойност.
 5. Плащането на цената се извършва по избрания от Купувача начин преди сключването на договора.
 6. Промяна на избрания за плащане начин е възможна след изрично споразумение между страните.
 7. Уговорка за авансово или разсрочено плащане на цената е допустима, само ако е изрично отразена в писмен договор.
 8. Ако Купувачът не приеме стоката в срок до 5 дни от уговореното в договора/поръчката, стоката се връща в склада на Продавача.
 9. При неприемане на стоката съобразно предходната точка, разходите, извършени във връзка с неосъществения договор/поръчка са за сметка на Купувача и стават изискуеми от момента на връщането на стоката.
 10. При неприемане на стока съобразно т. 7 Продавачът си запазва правото да отказва последващи поръчки на Купувача.

 

 1. ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА
 2. Предаването на стоката се извършва съобразно договореното в договора/поръчката.
 3. Рискът от повреждането или погиването на стоката преминава върху Купувача от момента на предаването на стоката на превозвач/доставчик.
 4. За надлежно извършена доставка се счита тaзи, доставена на лице, което се намира на адреса за доставка, посочен в договора/поръчката.
 5. Купувачът е длъжен да приеме стоката, ако отговаря на условията, посочени в договора/поръчката.
 6. Купувачът има възможност в 14-дневен срок от получаването на стоката да иска замяна или връщане на същата, при условия, че стоката е в търговски вид, с непокътната опаковка. За реализиране на това право Купувачът следва да отправи мотивирано искане до Продавача.
 7. При изтичане на срока по предходната точка връщане или замяна на стоката не се приема.

 

 

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
 1. Договорите се прекратяват след изпълнението на задълженията по тях.
 2. Всяка от страните има право да развали договор, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.
 3. Купувачът не може да развали договора, ако количеството на предадената му стока незначително се отклонява от договореното.
 4. В случая по предходната точка Купувачът може да иска съответно намаляване на цената.
 5. Ако Купувачът не се яви да получи стоката в уговорения срок или след покана, ако срок не е уговорен, Продавачът може да развали договора, без да дава допълнителен срок.

 

 

 • ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
 1. Гаранционната поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони в Република България.
 2. Гаранционният срок е индивидуален за всяка стока и е посочен при описанието на стоката и в гаранционните документи.
 3. Гаранционният срок започва да тече от датата, посочена в гаранционната карта. Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия. За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети от момента на приемане на стоката.
 4. Гаранционното обслужване се осъществявя само при наличието на попълнени валидни гаранционни документи, след отправено мотивирано искане и приложени доказателства за наличието на дефект или проблем със стоката.
 5. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
 6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в пълна комплектация и в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери.
 7. Гаранционното обслужване се осъществява само в оторизирани от Продавача сервизни центрове.
 8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от Търговеца/Продавач, не се признават за гаранционни или се отстраняват за сметка на клиента.
 9. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения по LAN, както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с доставената техника.
 10. Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки. Проблеми, свързани с неправилно инсталиране, конфигуриране на софтуер, както и вируси, се отстраняват срещу заплащане по действащите тарифи на сервиза.
 11. Гаранцията се прекратява в зависимост от това, кое от следните събития е настъпило първо:
  1. Изтичане на гаранционният срок на продукта, указан в гаранционната карта;
  2. Изчерпване на живота на продукта, измерван в TBW (Terabytes Written). Този параметър е индивидуален за всеки един продукт.
 12. Продавачът не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използва изделието.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
 2. Продавачът не носи отговорност при сгрешена поръчка по вина на Купувача.
 3. С изтичането на срока за плащане Купувачът се счита в неизпълнение и Продавачът има право да прекрати изцяло или частично споразумението помежду им. Освен това, в този случай всички останали задължения на Купувача, независимо от вида им, стават незабавно изискуеми и платими, като Продавачът има правото да спре изпълнението по всяко споразумение или да прекрати всяко споразумение с Купувача изцяло или частично.
 4. При забавено плащане Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 0,5% от неизплатената цена за всеки просрочен ден.
 5. Ако Купувачът неоснователно откаже да приеме стоката, Продавачът може да развали договора, като има право на неустойка в размер 0,5 % от цената на стоката. Тази неустойка може да бъде прихваната и от авансово платената цена или част от нея.
 6. При забавено изпълнение на задължението си Продавачът дължи на Купувача неустойка в размер на 0,5 % от стойността на непредадената стока за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо.
 7. Продавачът има право да начисли на Купувача всички разходи, възникнали от неплащането на Купувача, включително съдебните такси и извънсъдебните такси за събиране на вземането.
 8. Страните могат да претендират обезщетение по общия ред, когато претърпените вреди надвишават размера на предвидените в този договор неустойки.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 2. Продавачът има право да събира и използва информация за Купувачите.
 3. Личните данни, предоставени от Купувач, се събират и обработват в съответствие с приложимото българско законодателство и условията за защита на личните данни единствено за целите на предоставяне на стоки и/или услуги, и тяхното подобряване. Достъп до тези лични данни може да бъде предоставен на трети лица, имащи право да ги получават по силата на приложимото законодателство, включително компетентните органи на съдебната власт.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 2. Срещу Продавача не може да бъде предявен иск за компенсиране на разходи, щети и лихви, ако не може да изпълни задълженията си към Купувача, поради непреодолима сила.
 3. При несъответствие между Общите условия и индивидуален договор между Продавача и Купувач, прилага се договора.
 4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на останалите разпоредби.
 5. Настоящите Общи условия са разработени в съответствие с действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от законосъобразността на настоящите Общи условия, следва да се разрешават от компетентния съд на Република България.
 6. За неуредените в Общите условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.